• No products in the cart.
Do košíka
Medzisúčet: 0.00
  • No products in the cart.
Do košíka
Medzisúčet: 0.00

Všeobecné obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Squo, s.r.o., so sídlom Alešova 5, 821 09 Bratislava, IČO: 51241382, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 124610/B, e-mail: servis@svihajshop.sk (ďalej aj ako “predávajúci”) a kupujúceho.

 

Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu https://svihajshop.sk/ (ďalej aj ako “internetový obchod”) a kamennej predajne Švihaj Šop na adrese Rajská 2, Bratislava (ďalej aj ako „kamenná predajňa“). Tieto všeobecné obchodné podmienky sa týkajú nákupu v kamennej predajni. Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho pre nákup cez internetový obchod sú k dispozícií na stránke internetového obchodu.

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakúpi tovar v kamennej predajni (ďalej aj ako “kupujúci”).

Úhradou ceny za tovar v kamennej predajni, dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

 

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dohľadu
ba@soi.sk
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

 

NÁKUP TOVARU A OBJEDNÁVKA

 

2.1. Kupujúci je povinný si zakupovaný tovar vystavený v kamennej predajni riadne prezrieť a skontrolovať.

2.2. Kupujúci si prevezme tovar ihneď po zaplatení v kamennej prevádzke. V prípade dojednania dodania tovaru na miesto určené kupujúcim, alebo v prípade ak tovar nie je dostupný na kamennej prevádzke, predávajúci objedná tovar pre kupujúceho na základe individuálnej dohody. Dodacie lehoty sú v takom prípade pre rôzne druhy tovaru rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.

2.3. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru objednaného na základe individuálnej dohody od 2 do 7 dní od dátumu overenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

2.4. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých s predávajúcim. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.

2.5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 

CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ

 

3.1. Cena tovaru je uvedená v kamennej predajni. Ceny môžu podliehať zmenám. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov a dovozcov. Platná cena tovaru objednaného na základe individuálnej dohody bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

3.2. Kupujúci uhrádza platbu v kamennej predajni pred prevzatím tovaru, ak nebude individuálne dohodnuté inak.

3.3. Kupujúci realizuje dopravu zásadne na vlastné náklady a riziko. Na základe vzájomnej dohody môže byť tovar zakúpený u predávajúceho za zvláštnu odplatu doručený na miesto určené kupujúcim. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri dohode o doručení tovaru. Náklady za dopravu sa uhrádzajú pred prevzatím tovaru. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne a na dohodnutej adrese. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

3.4. Všetky akcie, zľavy a bonusy platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PREDÁVAJÚCIM

 

4.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá bola dohodnutá. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 7 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

 

ZÁRUKA A REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

5.1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných tovarov, ktoré kupujúci na svoju žiadosť obdrží pri kúpe tovaru. Pokiaľ nie je ku vybranému tovaru vystavovaný osobitný záručný list, nároky vyplývajúce zo záruky si kupujúci uplatní na základe doklade o zakúpení tovaru.

5.2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru. Kupujúcim je v tomto prípade osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť (pokiaľ to charakter tovaru umožňuje – zastavaný tovar) reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu. Pokiaľ kupujúci nie je spotrebiteľ, záručná doba trvá 12 mesiacov.

Výnimku môže tvoriť tovar predávaný zo zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.). Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak ide o veci použité, predávajúci nezodpovedá za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovania, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim. Predávajúci môže záručnú dobu 24 mesiacov v takýchto prípadoch skrátiť, nie však na menej ako 12 mesiacov. Túto skrátenú dobu uvedie predávajúci v doklade o zakúpení tovaru. U tovarov predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, kvôli ktorým bola nižšia cena dohodnutá.

5.3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

5.4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

5.5. Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci, ktorý je spotrebiteľom nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo na primeranú zľavu z ceny veci. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci, ktorý je spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu, ktorý spotrebiteľ kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci, ktorý je spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

6.1. Kupujúci prehlasuje, že sa pred nákupom tovaru oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

6.2. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

6.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

6.4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ) a ďalších príslušných predpisov.

6.5. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

6.6. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci nákupu tovaru či registrácie prostredníctvom internetového obchodu majstertesar.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Informácie o spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa nachádzajú v samostatnom dokumente: „Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre zákazníkov.“

6.7. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

6.8. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona.

Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm#sthash.t4FXTlGF.dpuf

6.9. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho a v kamennej predajni. Platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá.

 

 

Scroll to top